• پنجشنبه 01 مهر 1400

آخرین اخبار

زلزله 6.1 ریشتری استان کرمان را لرزاند.

خدمات ما

سی تی اسکن

Dual

 

ICU نوزادان

Incubator

 

سنگ شکن

Lithotripsy

 

اتاق های VIP

Room

 

 
 
وتشمل اﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﮥ وﺛﻘﺎﻓﮥ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺎﯾﻠﯽ:

  اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻟﻣرﺿﻰ واﻟﻣوظﻔﯾن وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻵﺧرﯾن اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ ، اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻷطﺑﺎء ، ﻓن اﻟﺗﻌﻠﯾم ، اﻧﺿﺑﺎط ، اﻟﺗﻌﺎطف واﻟﺻدق ، ﺣﯾوﯾﺔ ، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

 

 قراءة المزيد