بنيانگذار بيمارستان ايرانشهر جناب آقاي دكترمنوچهر شاهنواز درگذشت