اعضای هيئت مديره

 اعضای هيئت مديره بيمارستان ايرانشهر

 

دكتر حسین فراهيني(رئيس هيئت مديره)       

دكتر منوچهر سرحدي(نائب رئيس هئيت مديره)       دكتر محمد علی نصرتی(مدير عامل و مسئول فنی) 

دكتر آرمان فاتحی(عضو هيئت مديره)            

دكتر جلال نوروزي خراسانی(عضو هيئت مديره)   

 

 

دكتر شهلا عامري(عضو  هيئت مديره)