• دوشنبه 12 خرداد 1399

اعضای هيئت مديره

 اعضای هيئت مديره بيمارستان ايرانشهر

دكتر آرمان فاتحی ( رئيس هيئت مديره)     

دكتر جلال نوروزي خراسانی ( نايب رئيس هيئت مديره) 

دكتر منوچهر شاهنواز (بنيانگذار بيمارستان )

دكتر محمد علی نصرتی (مدير عامل و مسئول فنی )

دكتر خدامراد جمشيدی (عضو هيئت مديره)