• چهارشنبه 24 مهر 1398

اعضای هيئت مديره

 اعضای هيئت مديره بيمارستان ايرانشهر

دكتر آرمان فاتحی ( رئيس هيئت مديره)     

دكتر جلال نوروز خراسانی ( نايب رئيس هيئت مديره) 

دكتر منوچهر شاهنواز (مدير عامل )

دكتر محمد علی نصرتی (قائم مقام مدير عامل و مسئول فنی )

دكتر خدامراد جمشيدی (عضو هيئت مديره)