• یکشنبه 16 آذر 1399

اعضای هيئت مديره

 اعضای هيئت مديره بيمارستان ايرانشهر

دكتر آرمان فاتحی ( عضو هيئت مديره)     

دكتر جلال نوروزي خراسانی ( عضو هيئت مديره) 

دكتر منوچهر سرحدي (نائب رئيس هئيت مديره)

دكتر محمد علی نصرتی (مدير عامل و مسئول فنی )

دكتر حسین فراهيني (رئيس هيئت مديره)

دكتر شهلا عامري (عضو  هيئت مديره)