راهنماي ملاقات كنندگان

..1ساعات ملاقات بیمارستان جهت همراهان عزیز در بخشهاي عادي ساعت  16-14 و در بخش هاي ويژه ساعت 15-14 می باشد. در روزهاي تعطيل در بخش هاي عادي صبح ها از ساعت 12-11 نيز امكان ملاقات فراهم ميباشد.


.2با توجه به محدودیت فضا وزمان، برای رفاه خود و بیماران بیمارستان تقاضا داریم خویشان ودوستانی را که مایل به ملاقات ازبیمارمی باشند، پس ازترخیص به منزل هدایت کنید .


.3سیگارکشیدن درمحیط بیمارستان توسط بیمار و همراهان اکیداً ممنوع است .


.4مسئولیت نگهداری از وسائل،اشیای قیمتی و شخصی به عهده بیمارستان نمی باشد.


.5امکانات تصویربرداری ازلحظات باشکوه و بیاد مـاندنی تـولد فرزند شما، توسط بیمـارستان فراهم است ،بدیهی است که هزینه فیلمبرداری بـه عهده بیمارمی باشد .


.6حضور همراه بربالین بیمار منوط به اجازه پزشک معالج، بخش و دریافت کارت همراه است .

 

.7از آوردن كودكان زير 12 سال به بيمارستان جدا خودداري فرماييد .