• جمعه 08 اسفند 1399

راهنمای بخشهای اداری

عنوان                                   طبقه                      تلفن داخلی
         
رياست                                                واقع در طبقه اول   1169
مديريت   واقع در طبقه اول   1194
دفتر پرستاری    واقع در طبقه اول   1164
معاونت اداری و مالی   واقع در طبقه اول   1184
واحد فناوري اطلاعات   واقع در طبقه اول   1158
ترخيص   واقع در طبقه اول   1154-1155
واحد اعتباربخشی و IPD   واقع در طبقه اول   1189
مدارك پزشكی   واقع در طبقه همكف   1122-1123
واحد كارگزينی   واقع در طبقه اول   1187
واحد تداركات   واقع در طبقه اول   1177-1178