دكتر خدامراد جمشيدي

متخصص ارتوپدي

حضور در كلينيك بيمارستان:

متخصص ارتوپدي – فلوشيپ تومورهای سیستم عضلانی و استخوانی 

پزشكي عمومي            

تخصص ارتوپدي در مركزآموزشي شفايحيائيان          

فلوشيپ orthopedic oncology

تومورهاي سيستم عضلاني و استخواني Crieghton university Omaha آمريكا

سوابق كاري :

راه اندازی بخش تومورهاي  سيستم عضلاني استخواني             1373  مركز آموزشي درماني شفايحيائيان

راه اندازی بانك استخوان  1376مركز آموزشي درماني شفايحيائيان

ارائه مقالات در نشريات معتبر داخلي- خارجی و بین المللی