دكتر محمدعلي نيلفروشان

فوق تخصص كودكان

حضور در كلينيك بيمارستان:

فارغ التحصيل پزشكي عمومي از دانشگاه تهران  1341

دوره تخصصي و فوق تخصصي در ايالت اهايو آمريكا سالهاي 1341 – 1346

اخذ بورد تخصصي كودكان 1967 آمريكا

فوق تخصص ژنتيك   1968 آمريكا

تدريس در دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران از مهر ماه 1346  لغايت پايان اسفند 1380

 استاد تمام دانشگاه علوم پزشكي ايران 

رياست مركز طبي كودكان 1360 – 1362 

رياست بخش كودكان  1360- 1361مجتمع رسول اكرم ( ص)  1372- 1380

عضو هيئت مديره : انجمن پزشكان كودكان ايران   -  انجمن ترويج تغذيه با شير مادر  - انجمن علمي تغذيه  كودكان 

عضو كميته هاي علمي كشوري :  ايمن سازي – تغذيه با شير مادر – مبارزه با بيماريهاي تنفسي و بيماريهاي اسهالي و IMCI

رياست بخش كودكان و نوزادان بيمارستان ايرانشهر

تاليفات : كتب و مقالات متعدد در زمينه طب كودكان و تغذيه ژنتيك