دكتر سيد رضا صفي

جراح و متخصص ارتوپدي

حضور در كلينيك بيمارستان:

اسيستان جراحي اصفهان

اسيستان آناتومي اصفهان

اسيستان پروفسور بوهلر.وين

اسيستان پروفسور كونز.وين و سرپزشك بخش دانشگاه وين

اسيستان پروفسور فرانسيون دانشگاه زوريخ 

دو سال رئيس بخش ارتوپدي بيمارستان موري سويس استاد انگرژه .پروفسور

در ايران: از سال 1351: استاديار سال اول . رئيس بخش ارتوپدي بيمارستان فيروزگر

استاد دانشگاه جندي شاپور

رئيس شوراي پزشكي

نماينده وزير بهداري در بورد امتحانات تخصصي و عضو فعال امتحانات بورد بمدت 6 سال

استاديار سال سوم دانشيار سال اول 

عزيمت مجدد به كشور سويس در سال جمعا سي سال كار در سويس 

1380 دعوت مجدد به كار در ايران و بيشتر جهت برگزاري كنگره هاي بين المللي كه در سال هاي 2001 و 2003 و 2005 با كيفيتي بسيار عالي و بياد ماندني برگزار شدند.

در طي 15 سال احير ده ها مقاله و بسياري سخنراني در داخل و خارج ايران داشته اند