• پنجشنبه 23 مرداد 1399

دكتر مژده قبائي

متخصص داخلي مغز و اعصاب

حضور در كلينيك بيمارستان:

دكتر مژده قبائي