دكتر مژده قبائي

متخصص داخلي مغز و اعصاب

حضور در كلينيك بيمارستان:

دكتر مژده قبائي

 

متخصص بیماریهای داخلی اعصاب-نورولوژیست

Professor/Neurology-Soba…………………… Stroke

پروفسور نورولوژي – فلوشيپ استروك

 

دانشيار دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هيئت علمي و دانشيار گروه داخلي اعصاب در بخش داخلي اعصاب بيمارستان امام خميني (ره)

متخصص بیماریهای واسکولار، نوروواسکولار و سونوداپلر