دكتر جمشيد فرخاني

جراح مغز و اعصاب

حضور در كلينيك بيمارستان:

دكتر جمشيد فرخاني

جراح  مغز و اعصاب

عضو هيئت علمي در سال 1373 لغايت 1376  در  كرمان  و از سال 1376 لغايت 1385  در  تهران  دانشگاه علوم پزشكي  ايران