دكتر حميد سرتيپي

متخصص جراح عمومی

حضور در كلينيك بيمارستان:

دكتر حميد سرتيپي