دكتر سید علی جواد موسوی

فوق تخصص ریه

حضور در كلينيك بيمارستان:

تخصص : متخصص داخلی – فوق تخصص ریه

دكتراي عمومي :   1366 از دانشگاه علوم پزشكي ايران

تخصص داخلي :  1369 از دانشگاه  علوم پزشكي ايران

فوق تخصص ريه از دانشگاه علوم پزشكي ايران

از سال 1369  به عنوان   عضو هيات علمي در بيمارستانهاي فيروزآبادي و شهداي هفتم تير و فيروزگر تا سال 1382

از سال 1382 تا 1387 بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص ) 

آموزش مداوم دانشجويان پزشكي

آموزش رزيدنت  داخلي

آموزش فوق تخصص ريه از سال  1382 تا كنون

آموزش فلوي ICU   از سال 1385 تا كنون

تدريس در دانشگاه پرستاري براي دانشجويان پرستاري و مامايي

تدريس رزيدنت طب كار

آموزش رزيدنت طب ورزش

مسئول ICU    بيمارستان  فيروزگر تا سال 1382

مسئول سيمولوزي دانشكده پزشكي تا سال 1385

سرپرست پژوهشي دانشكده پزشكي از سال 1385 تا كنون

مدير گروه داخلي دو دوره

عضو  شوراي پژوهش دانشگاه

عضو كميته اخلاق دانشكده پزشكي

سر دبير مجله علوم پزشكي ( علمي – پژوهشي )

رتبه دانشگاهي : دانشيار