• پنجشنبه 23 مرداد 1399
   شماره پرسنلی: {{item.EmployeeCode}} {{item.CompanyUnitName}} نوع استخدام: {{item.EmploymentTypeName}}
   نام و نام خانوادگی: {{item.FullName}} {{item.CalculatedDate}} بخش خدمت:{{item.CompanyPartUnitName}}
حقوق و مزایا مبلغ کسور مبلغ مانده ملاحضات

{{acpt.AcceptanceName}}

مبلغ شب کاری

مبلغ تعطیل کاری

مبلغ اضافه کاری

{{acpt.AcceptanceRate}}

{{item.NightWorkRate}}

{{item.HolyDayWorkRate}}

{{item.ExtraWorkRate}}

مبلغ مالیات

مشمول بیمه

حق بیمه سهم بیمه شده

{{item.TaxRate}}

{{item.RealLiableToInsurance}}

{{item.InsuranceEmployeeRate}}

روزهای کارکرد: {{item.WorkDayNo}} روز

اضافه کاری: {{item.ExtraWorkTime}} ساعت

تعطیل کاری: {{item.HolyDayExTime}} ساعت

شب کاری: {{item.NightWorkNo}} شب

مانده مرخصی: {{item.RemainLeaveDayNo}} روز

شماره بیمه: {{item.InsuranceNo}}

شماره پرسنلی: {{item.EmployeeCode}}

شماره حساب: {{item.BankAccountNo}}

جمع درآمد: {{item.TotalAcceptanceRate}} ریال

جمع کسورات: {{item.TotalDeductionInsuranceTaxRate}} ریال

جمع کل دریافتی ها {{item.TotalAcceptanceRate}} ریال جمع کسورات {{item.TotalDeductionInsuranceTaxRate}} ریال   خالص دریافتی: {{item.SalaryRate}} ریال
قابل پرداخت: {{item.SalaryRate}} ریال