كلينيك وارفارين(مركز شهيد مدرس)

 

به منظور كاهش مشكلات بيماران تحت درمان وارفارين براي تنظيم دوز دارو و كنترل تست INR

كلينيك وارفارين در درمانگاه بيمارستان شهيد مدرس راه اندازي شد...

براي  تعيين وقت با مركز تماس : 72497-021  تماس حاصل فرماييد.