اعضای هيئت مديره

 اعضای هيئت مديره بيمارستان ايرانشهر

 

دكتر حسین فراهيني(رئيس هيئت مديره)       

دكتر منوچهر سرحدي(نائب رئيس هئيت مديره)     

دكتر آرمان فاتحی(عضو هيئت مديره)            

دكتر جلال نوروزي خراسانی(عضو هيئت مديره)   

 

 

دكتر شهلا عامري(عضو  هيئت مديره)            

 

 

 

 

 

 دكتر محمد علی نصرتی(مدير عامل و مسئول فنی)