راهنمای بخشهای اداری

عنوان                                   طبقه                      تلفن داخلی
         
رياست                                                واقع در طبقه اول   1169
مديريت   واقع در طبقه اول   1194
دفتر پرستاری    واقع در طبقه اول   1164
معاونت اداری و مالی   واقع در طبقه اول   1184
واحد فناوري اطلاعات   واقع در طبقه اول   1158
ترخيص   واقع در طبقه اول   1154-1155
واحد اعتباربخشی و IPD   واقع در طبقه اول   1189
مدارك پزشكی   واقع در طبقه همكف   1122-1123
واحد كارگزينی   واقع در طبقه اول   1187
واحد تداركات   واقع در طبقه اول   1177-1178