اورژانس

بخش اورژانس بیمارستان ایرانشهر كانال ورودی بیماران سرپایی و در واقع قلب بیمارستان بوده كه شامل 5 تخت تحت نظر موقت، یك تخت ایزوله، یك تخت اطفال، یك اتاق عمل و یك اتاق CPR مجهز، می باشد. در هر شیفت پرستار، بهیار و پزشك عمومی مقیم در این بخش حضور داشته كه 24 ساعته آماده ارائه خدمات سرپایی و اورژانسی به تمامی شهروندان می باشند.

بیماران جراحی های الكتیو و سایر بیماران ارجاعی از طرف پزشكان متخصص بعد از پذیرش و تشكیل پرونده ابتدا وارد اورژانس شده و پس از ویزیت پزشك كشیك و بعد از اقدامات اولیه و كنترل علائم حیاتی و اخذ شرح حال و معاینه كامل توسط پزشک اورژانس جهت ادامه اقدامات درمانی به بخش های مختلف جراحی یا داخلی منتقل میشوند این امر سبب میگردد از بروز هرگونه اتفاق و حادثه ای برای بیماران جلوگیری گردد.

 

  • اتاق تریاژ
  • اتاق کد ( عملیات احیاء قلبی ریوی مغزی)
  • اتاق عمل
  • اتاق گچ گیری
  • اتاق بیماران تحت نظر ( بانوان و آقایان)

 

اورژنس بیمارستان ایرانشهر بطور ۲۴ ساعته پذیرای بیماران می باشد.
یكی از مزایای اورژانس بیمارستان ایرانشهر، وجود سرپرستار و پرسنل و كادر درمانی و پزشكان با تجربه بوده كه همگی در زمینه طب اورژانس دوره های لازم را گذرانده اند.