بخش 6  (IPD)

 

بخش 6  و بخش بيماران بين الملل (IPD) بيمارستان ايرانشهر داراي اتاقهاي تک تخته با آخرين دستاوردهاي علمي و تجهيزات كامل پزشكي جهت بيمار و همراهان بيماران و با فضايي بسيار مناسب در نظر گرفته شده است. این بخش به عنوان بخش بیماران بین الملل با در نظر گرفتن کلیه امکانات رفاهی از جمله اینترنت و ماهواره و تجهیزات مورد نیاز آماده خدمت رسانی به این دسته از بیماران می باشد.