بخش CCU

 

 

بخش CCU 
 بيماران بدحال قلبي مخصوصا آنها كه دچار آنژين صدري ناپايدار، انفاركتوس ميوكارد و يا ديس ريتمي هاي خطرناك هستند بستري مي گردند. هدف از بستري كردن اين بيماران در بخش CCU مانيتورينگ دقيق ريتم قلب و وضعيت هموديناميك، انجام بعضي از تست هاي تشخيصي، اتخاذ تدابير درماني جهت جلوگيري از پيشرفت يك روند حاد قلبي و يا پيشيگيري از عوارض حاد ناشي از حملات قلبي، كنترل و درمان ديس ريتمي هاي خطرناك مي باشد.